Blauwe kaart

PROCEDURE BLAUWE KAART:


Registratie voor het examen: volg steeds de correcte procedure zoals hieronder beschreven:

1) Registratie met het KSKA formulier

Registratie: minimum1 jaar 1st kyu zijn
Wachttijd respecteren voor de beoogde graad

2) Als uw aanvraag voor deelname aan het Dan-graad examen in goede orde is ontvangen ontvang je een blauwe trainingskaart.
Deze kaart blijft geldig tot op het ogenblik van het geplande examen.

3) Systeem blauwe kaart

 • Het systeem van de blauwe training kaart verplicht de kandidaat om trainingen en stages te volgen bij verschillende academietrainers die hem zullen vormen, bijsturen en beoordelen.
 • De kandidaat moet zich bij tenminste vier verschillende trainers aanbieden en mag maximum drie maal bij dezelfde trainer.
 • De kandidaat dient de blauwe kaart vóór de training aan de lesgever te overhandigen.
 • De blauwe kaart moet 1 maand vóór het geplande examen aan het secretariaat verzonden worden.
 • Deelname aan minimaal 10 trainingen waarvan minstens 5 erkende trainingen

 

 


PROCÉDURE CARTE BLEUE:

Inscription à l'examen: suivez toujours la procédure correcte comme décrite ci-dessous

1) Inscription avec la forme KSKA

Enregistrement: être au moins  1 an 1st kyu
Respecter le temps d'attente pour le grade suivant

2) Si votre demande de participer à l'examen Dan-grading a été reçue en bon état, vous recevrez une carte bleue.
Cette carte reste valable jusqu'a la date de l'examen


3) Système de carte bleue

 • Dans la système carte bleue le candidat doit s'entraîner avec différents entraîneurs de l'académie, de sorte qu'ils peuvent le former, évaluer et juger
 • Le candidat doit au moins se présenter chez quatre entraîneurs différents avec un maximum de trois fois chez le même entraîneur.
 • Le candidat doit remettre sa carte bleue avant le début du leçon
 • La carte bleue doit être envoyée au secrétariat 1 mois avant l'examen.
 • Participation à au moins 10 cours dont au moins 5 sont des cours reconnus

 


PROCEDURE BLUE CARD:

Registration for the exam: always follow the correct procedure as described below

1) Registration with the KSKA form

Registration: be at least 1 year 1st kyu
Respect the waiting time for the next grade

2) If your application to participate for the Dan-grading exam was received in good order, you will receive a blue card
This card remains valid until the date of the examination

3) Blue card system

 • The system of the blue trainings card requires the candidate to train with different academy trainers so they can train him, evaluate and judge him
 • The candidate must present himself at least before four different trainers with a maximum of three times with the same trainer.
 • The candidate must hand over the blue card before the training starts
 • The blue card must be sent to the secretariat 1 month before the exam.
 • Participation in at least 10 training courses of which at least 5 are recognized training courses
 

Belgische Karate Shotokan Academy